Get Adobe Flash player
Home Oprogramowanie autorskie RZGW Rzeki

Technologia „RZGW Rzeki"

Wspomaga opracowanie kameralne wyników pomiarów geodezyjnych, wykonywanych na ciekach wodnych będących w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.Proces technologiczny właściwego przedstawienia wyników prac jest długi i mocno złożony, a wyniki przekazane zamawiającemu są wykorzystywane masowo.Prawidłowe zarządzanie wynikami prac kameralnych na wszystkich etapach wymaga dużej uwagi i usystematyzowanego podejścia do gromadzonych danych.Realizacja dużych projektów  np. zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz zlewni rzeki Bóbr  bez wykorzystania tego typu narzędzia  byłoby uciążliwe i narażone na ogromną ilość nie wychwyconych błędów w danych. Wyniki prac geodezyjnych są zaledwie jednym z etapów Studium Ochrony Przed Powodzią. Odpowiednio zebrane i sformatowane służą dalszym opracowaniom.

Bez narzędzia (technologii) „RZGW_Rzeki” czas poświęcony na opracowanie i kontrolę danych byłby nieporównywalnie dłuższy.

 

Program składa się z pięciu modułów:

 

Przekroje poprzeczne – to bardzo wygodne narzędzie do tworzenia przekrojów poprzecznych cieku wodnego.Służy do „kodowania” przekroju poprzecznego, wpisywania danych opisowych wymaganych na rysunku przekroju, kodów punktów itd. Zawiera narzędzia kontrolujące poprawność budowania przekroju. Służy również do generowania rysunków kontrolnych oraz generowania plików wsadowych do MicroStation z rysunkami przekrojów. Pozwala na eksport danych do formatu „dla Geodezji” oraz „dla OKI” zgodnie z wymaganiami RZGW Wrocław.

Profil podłużny rzeki – moduł mocno rozbudowany ze względu na trudność utworzenia prawidłowego rysunku profilu podłużnego rzeki, informacji zawartych na tym profilu oraz wydania w postaci pliku tekstowego rysunku profilu wg wymagań RZGW Wrocław. Chociaż ilość danych potrzebnych do zbudowania profilu rzeki jest bardzo duża, to z wykorzystaniem technologii „RZGW_rzeki” można z powodzeniem wykonać zarówno profil jak i poprawny eksport do postaci tekstowej krotnie szybciej. Dane gromadzone są w bazie danych i odpowiednia ich systematyka znacznie ułatwia pracę a zaimplementowane narzędzia kontrolne wspomagają sprawdzanie poprawności wykonywanego zadania. Profil podłużny buduje się w sposób usystematyzowany, koduje się tzw. zakładkami. Osobno dla brzegów lewego, prawego, analogicznie  wałów i murków, dla dna,  szczegółów terenowych, lustra wody. Jest również zakładka wygenerowanego profilu z możliwością zmiany poziomu porównawczego. Zakładka bazy punktów i wygenerowanego rysunku profilu z eksportem rysunku do MicroStation. Moduł zawiera narzędzia do ładowania punktów do bazy danych z prefiksami ułatwiającymi identyfikację przy kodowaniu. Kontrolowania poprawności kodów. Wyznaczania kilometrażu punktów oraz obiektów hydrotechnicznych. Ładowania osi rzeki do bazy danych. Przypisywania Km do przekroju poprzecznego.

Profil podłużny wałów – moduł do kodowania profilu podłużnego wałów. Analogicznie jak w module profilu rzeki (cieku) dane koduje się „zakładkami” osobno koronę wału, zawale, międzywale, półki na zawalu i międzywalu, szczegóły terenowe. Podobnie jest zakładka do kontroli wygenerowanego profilu wału oraz zakładka do kontroli punktów w bazie danych. Moduł posiada możliwość generowania wsadu do MicroStation oraz pliku tekstowego zgodnego z wymogami RZGW Wrocław.

Obiekty hydrotechniczne – moduł prosty w obsłudze. Głównie służy do generowania punktów potrzebnych do narysowania w rzutach obiektów hydrotechnicznych w MicroStation. Moduł posiada edytor punktów oraz obliczania współrzędnych tych punktów w odpowiednich rzutach i eksportu tych punktów do MicroStation. Technologia „RZGW_Rzeki” to również zestaw narzędzi wspomagających rysowanie obiektów hydrotechnicznych w rzutach w środowisku MicroStation takich jak SBM-y i macra oraz biblioteki fontów, linii, celek.

 

Budowanie mapy topograficznej – moduł wspomagający tworzenie topograficznej mapy numerycznej w środowisku MicroStation wraz z linkowaniem obiektów graficznych z odpowiednimi rekordami bazy danych. Moduł przy odpowiedniej konfiguracji ścieżek z danymi wyszukuje właściwe nazwy plików, które zapisywane są w odpowiednich kolumnach tabeli zawierającej informacje o obiekcie graficznym. Przekroje poprzeczne utworzone w programie „RZGW_Rzeki” mogą być narysowane i zlinkowane automatycznie.Moduł zawiera definicję obiektów, które powinny znaleźć się na mapie topograficznej, ale użytkownik może predefiniować dodatkowe obiekty, których wcześniej nie przewidziano, jak również zmienić atrybuty graficzne obiektów już predefiniowanych.

Moduł współpracuje z bazą danych Microsoft Access, tzw. baza RSR, której format jest określony przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

Technologia „RZGW_Rzeki” jest w pełni zgodna z wytycznymi wydanymi do opracowań zlecanych przez RZGW Wrocław.